Árverés meghirdetés – 2020/2.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon gázkölcsön plusz szolgáltatás igénybevételére árverést hirdet meg a 2020/21-as tárolói évre. Az árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. dokumentumban foglaltak szerint.

Árverés részletei:

Árverés neve

2020/2.

 

Árverés Típusa

Minimumáras

Regisztrációs határidő

2020.03.27. 10:00

 

Részteljesítés

Igen

Ajánlatbeadás határidő

2020.03.30. 12:00

 

Ajánlat pénzneme

Forint

Szolgáltatás

Gázkölcsön Plusz_2020_2021

 

Maximum ajánlati ár

Gázkölcsön Plusz szolgáltatás Szolgáltatási díjára vonatkozóan –

a jelen árverés keretében – a Kiíró nem határoz meg Maximum árat.

Ajánlati Időszak

2020.04.01 – 2021.03.31.

 

Ajánlati ár mennyiségi egysége

0,01

Egy csomag tartalma

 

 

Minimum ajánlati csomagszám

340

db

 

Földgáz gázenergia

893 760

kWh

 

Maximum ajánlati csomagszám

950

db

 

Mobil kapacitás

893 760

kWh

 

Ajánlat/résztvevő

1

db

 

Betárolási kapacitás

6 720

kWh/nap

 

Az ajánlati ár tartalmazza a földgáz gázenergia kölcsön díját és a kapcsolódó mobil kapacitás, kitárolási kapacitás és betárolási kapacitás díját, viszont nem tartalmazza a forgalmi díjakat és az ÁFA-t.

 

Kitárolási kapacitás

12 768

kWh/nap

 

Betárolási ciklus

2020.04.01 - 2020.09.30.

 

Kitárolási ciklus

2020.10.01 – 2021.03.31.

 

Az Árverés az MFGT informatikai platformján érhető el, előzetes regisztrációt követően (https://nom.mfgt.hu/SMCS.html).

Regisztráció

A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre, valamint a 2020/21 tárolói évre vonatkozó regisztrációs eljárás során beküldött dokumentumai elfogadásra kerültek.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

 • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott – http://www.e-cegjegyzek.hu/ ) fordítása, másolatban.

 • Meghatalmazás eredeti példánya (MFGT Üzletszabályzat 5.3. számú melléklete: Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. 1. számú melléklet), amely feljogosítja a Meghatalmazott(ak)at, hogy a kapacitás árverés folyamatában eljárjon (eljárjanak) a kapacitást igénylő társaság, az Ajánlattevő nevében. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult az Ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt. (8. számú melléklet)

 • Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén a Meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.

 • Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén a Meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).

 • „IT Platform (SMCS) regisztrációhoz szükséges alapadatok” eredeti példánya (3. számú melléklet).

  A kapacitás árverésen való részvétel feltétele a fentiekben részletezett, a regisztrációhoz szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattételt megelőzően szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre. A dokumentumok tartalmában a beadást követően bekövetkezett változásokról a résztvevő köteles tájékoztatni az MFGT-t.

Továbbá a kapacitás árverésen való részvétel feltétele a felsorolt dokumentumoknak a jelen árveréshez meghatározott regisztrációs határidőig történő kézbesítése. A regisztrációs eljárásban meghatározott határidő után beérkezett regisztrációk ugyan elfogadásra kerülhetnek, azonban a kapacitásigénylőt csak a későbbi, 2020/2021-as tárolói évben meghirdetett árveréseken való ajánlatadásra jogosítják fel, jelen árverés meghirdetés szempontjából érvénytelennek minősülnek.

Az MFGT fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget (pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt, aki a hiánypótlás nem – az MFGT által adott – határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az árverésre vonatkozóan.

Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.

A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Meghirdetett szolgáltatás, Gázkölcsön Plusz:

 

A Kölcsönvevő 2020. április1-i gáznap végéig az egyesített tárolóban az árverésen elnyert teljes Gázmennyiséget és a hozzá tartozó kapacitást átveszi, majd legkésőbb

 

 1. a Kölcsönvevő által választott időpont 2020. április 1-i és 2021. március 31-i gáznap között

 2. de végső határidőként 2021. március 31-i gáznap végéig, vagy

 3. a Kötelező Visszaadásra való felhívása esetén a Felszólításban meghatározott gáznap végéig visszaadja.

 

A termék egyik feltétele, annak elfogadása, hogy amennyiben a kölcsönadást követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felszólítása, vagy a Get. 141./G § (3) bekezdése alapján, a miniszter rendelete (továbbiakban Kötelező Visszaadás) esetén, az MFGT által megküldött felszólításban szereplő határidőn belül a teljes kölcsönvett Gázmennyiséget vissza kell pótolni (betárolni).

 

A megkötésre kerülő szerződések:

 

 1. „Földgáztárolási szezonális alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására vonatkozó csomag szerződés” (5. számú melléklet) és

 2. a „Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről” szóló szerződés (6. számú melléklet).

 

A meghirdetett Gázkölcsön Plusz Szolgáltatási díja:

 

  1. Szolgáltatási díj tartalmazza:

 • a kölcsönadott földgáz Kölcsönvevő rendelkezésére bocsátásának napjától a Kölcsönadott Földgáz visszaadásának napjáig tartó időszakra a Kölcsönvevő által fizetendő díjat (kölcsön díj) + ÁFA,

 • a kölcsönadott Gázmennyiséghez kapcsolódó mobil-, valamint kitárolási és betárolási kapacitás díját+ ÁFA,

                b. Szolgáltatási díj nem tartalmazza:

 • a földgáz Gázmennyiség ki- illetve betárolásához kapcsolódó forgalmi díjakat.

   

        c. Szolgáltatási díj mértéke:

  az árverésre beadott mennyiségi igény (kWh) és a kölcsön teljes időtartamára vonatkozó árajánlat (Ft/kWh) szorzata határozza meg.

   

                d. Szolgáltatási díj megosztása a 2 megkötésre kerülő szerződés között:

            A két szerződés között a Szolgáltatási díj (Ft/kWh) 50-50% arányban kerül felosztásra, de:     

 • „Földgáztárolási szezonális alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására vonatkozó csomag szerződés” (5. számú melléklet) vonatkozásában minimálisan 1,03 Ft/kWh összeg kerül Kapacitás díjként elszámolásra, maximálisan pedig a Tarifarendelet szerint kalkulált kapacitásdíj (Ft/kWh),

 • az ajánlati árból (Ft/kWh) fennmaradó Szolgáltatási díj (Ft/kWh) kerül Kölcsön díjként (Ft/kWh) számlázásra a „Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről” szóló szerződés (6. számú melléklet) kapcsán.

   

  Abban az esetben, ha a visszaadás a 2021. március 31-i gáznapot megelőzően történik az MFGT nem fizet vissza a kölcsöndíjból.

 

A Gázkölcsön Plusz szolgáltatás sem elsődlegesen, sem másodlagosan nem kereskedhető.

Fizetési feltételek:

 

A Kölcsön díjra vonatkozó számla kiállítása a Gázkölcsön szerződés hatályba lépését követően történik fizetési, határideje számla kiállításától számított 15. nap. Az MFGT a teljes kölcsön díjat előre számlázza ki a kölcsönvevőnek. A teljes kölcsön díj megfizetése a feltétele annak, hogy a Gázmennyiség a kölcsönvevő gázmérlegében jóváírásra kerüljön legkorábban 2020. április 1-én.

 

A Gázkölcsönhöz tartozó kapacitás díj továbbá a forgalmi és egyéb termékek díjainak számlázása havi ütem szerint történik.

 

Biztosíték:

A Kölcsönadott Földgáz visszaadásának biztosítékául a Kölcsönvevő – választása szerint – bankgaranciát, vagy betárolt gáz garanciát, vagy e két biztosíték fajtát vegyesen ad az MFGT-nek.

A „Földgáztárolási szezonális alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására vonatkozó csomag szerződés” biztosítékául a Kölcsönvevő – választása szerint – bankgaranciát, vagy betárolt gáz garanciát.

További részletek a Meghirdetéshez csatolt mintaszerződésekben és a szolgáltatás leírásban találhatók meg.

Záró rendelkezések:

Az eredményes ajánlattevőket az MFGT a kiértékelést követően 2020. március 30. 17:00 óráig értesíti.

Az árverést követően az elnyert csomagokra az MFGT és az adott Gázmennyiséget elnyerő Ajánlattevő, „Földgáztárolási szezonális alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására vonatkozó csomag szerződés” –t (5. számú melléklet) és „Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről” szóló mintaszerződést (6. számú melléklet) kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.

A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a Gázkölcsön Plusz 2020/2. sz. árverés címmel meghirdetett nyílt tárolói elektronikus gázkölcsön Árverést annak eredményhirdetéséig indoklás nélkül visszavonja.

Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.

Az ajánlattevők az árverésen történő részvétellel elfogadják, hogy a 2020/21. tárolói évre, jelen kapacitás árverésen elnyert mennyiséghez, Expressz Szolgáltatást az MFGT a már meglévő tárolói lekötések miatt nem biztosít.

Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36-30-748-99-71, e-mail: horvathh@mfgt.hu; Tóth Dóra (Tel: +36-20 236 1972, e-mail: tothd@mfgt.hu) kereskedelmi szakértőket keressék.

 

Mellékletek:

 1. Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B.

 2. Elektronikus Árverési rendszer útmutató

 3. IT Platform (SMCS) regisztrációhoz szükséges alapadatok

 4. Szolgáltatásleírás

 5. Földgáztárolási szezonális alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására vonatkozó csomag szerződés

 6. Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről szóló mintaszerződés

 7. Gázkölcsön szerződéshez kapcsolódó, korábban betárolt gázt biztosítékként felajánló nyilatkozat

 8. Meghatalmazás

Budapest, 2020. március 16.