Árverés meghirdetés - 2019/3.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg a 2019/20-as tárolói évre. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. dokumentumban foglaltak szerint.

Árverés részletei:

Árverés neve

2019/3.

 

Árverés Típusa

Minimumáras

Regisztrációs határidő

2019.09.19. 17:00

 

Részteljesítés

Igen

Ajánlatbeadás határidő

2019.09.20. 14:30

 

Ajánlat pénzneme

Forint

Termék

Árverés/Auction_2019_2020

 

Maximum ajánlati ár

Tarifarendelet szerint, Ft/kWh

Ajánlati Időszak

2019.04.01 – 2020.03.31.

 

Ajánlati ár mennyiségi egysége

0,0001

Egy csomag tartalma

 

 

Minimum ajánlati csomagszám

1

db

 

Mobil kapacitás

1500000

kWh

 

Maximum ajánlati csomagszám

1 200

db

 

Betárolási kapacitás

75 000

kWh/nap

 

Ajánlat/résztvevő

1

db

 

Kitárolási kapacitás

8 334

kWh/nap

 

Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalmi díjakat

és az ÁFA-t.

Betárolási ciklus

2019.04.01 - 2019.09.31.

 

Kitárolási ciklus

2019.10.01 – 2020.03.31.

 

 

Az Árverés az MFGT informatikai platformján érhető el, előzetes regisztrációt követően (https://nom.mfgt.hu/SMCS.html).

Azon kapacitásigénylők, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek a 2019/2020-as tárolói évre, abban az esetben, ha a korábban benyújtott dokumentum tartalmában változás nem történt, nem kötelesek ismételten regisztrálni.

A 2019/2020-as tárolói évre érvényes regisztrációval nem rendelkezők esetében, a kapacitás árverésen történő részvétel egyik feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami a 2019. február 25-én meghirdetett regisztrációs eljárás szabályainak megfelelően történik. Feltétel az alább részletezett, a regisztrációhoz szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattételt megelőzően szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre. A dokumentumok tartalmában a beadást követően bekövetkezett változásokról a résztvevő köteles tájékoztatni az MFGT-t.

Regisztráció

A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre, valamint a regisztrációs eljárás során beküldött dokumentumai elfogadásra kerültek.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

  • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott – http://www.e-cegjegyzek.hu/ ) fordítása, másolatban.

  • Meghatalmazás eredeti példánya (MFGT Üzletszabályzat 8.3. számú melléklete: Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. 1. számú melléklet), amely feljogosítja a Meghatalmazott(ak)at, hogy a kapacitás árverés folyamatában eljárjon (eljárjanak) a kapacitást igénylő társaság, az Ajánlattevő nevében. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult az Ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt.

  • Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén a Meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.

  • Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén a Meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).

  • „IT Platform (SMCS) regisztrációhoz szükséges alapadatok” eredeti példánya.

A fentiekkel összhangban a kapacitás árverésen való részvétel feltétele a felsorolt dokumentumoknak a jelen árveréshez meghatározott regisztrációs határidőig történő kézbesítése. A regisztrációs eljárásban meghatározott határidő után beérkezett regisztrációk ugyan elfogadásra kerülhetnek, azonban a kapacitásigénylőt csak a későbbi, 2019/2020-as tárolói évben meghirdetett árveréseken való ajánlatadásra jogosítják fel, jelen árverés meghirdetés szempontjából érvénytelennek minősülnek. A résztvevő bármely, korábban (tárolói éven belül) benyújtott dokumentum tartalmi/formai (pl. aláírásra jogosult/meghatalmazott személyek köre, azonosító okmánya, céget érintő adatok) változása esetén legkésőbb a következő kapacitás árverés ajánlatadási határidejét megelőző 3. munkanap végéig (az MFGT-t értesíteni, illetve az érintett dokumentumo(ka)t újra benyújtani köteles.

A már érvényes regisztrációval rendelkező ügyfeleink figyelmét is felhívjuk a következőkre:

Amennyiben a résztvevő a szükséges (és aktualizált) dokumentumo(ka)t nem küldi be, vagy a változásokról elmulasztja tájékoztatni az MFGT-t, úgy a kapacitás árverésre történő regisztrációja az érintett dokumentum(ok) pótlásáig nem kerül elfogadásra. Továbbá a résztvevő az MFGT vagy harmadik személy, az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.

Az MFGT fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget (pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt, aki a hiánypótlás nem – az MFGT által adott – határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az árverésre vonatkozóan.

A jelen árveréshez kapcsolódó regisztrációhoz szükséges dokumentumok MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2019. szeptember 19. 17:00.

Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.

A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Záró rendelkezések

A jelen meghirdetés alapján igénybe vehető mobil kapacitások sajátosságai:

Amennyiben bármely műszaki ok (pl. nyomásviszonyok, gépkapacitások stb.) miatt a jelen meghirdetés alapján igényelt mobilgáz kapacitás egésze vagy egy része nem tölthető fel, az MFGT a fel nem tölthető mobilgáz kapacitás mennyiségre befizetett kapacitás díjat visszafizeti, valamint ezzel egyidőben a fel nem tölthető mobilgáz kapacitáshoz (kWh) tartozó (ezen árverés keretében történt lekötésarányos) betárolási - és kitárolási kapacitásra (kWh/nap) vonatkozó jogosultságát a szerződéses időszak további részére a Rendszerhasználó elveszíti. Az MFGT egyéb kártérítési, kártalanítási kötelezettségét a mobilgáz kapacitás egészének vagy egy részének fel nem tölthetősége kapcsán kifejezetten kizárja.

Az MFGT internetes honlapján teszi közzé azt a tényt, hogy műszaki okok miatt a szolgáltatás a későbbiekben nem nyújtható.

A Rendszerhasználó a fentieket tudomásul vette és a mobil kapacitásokra vonatkozó ajánlatát is a fentiekre tekintettel teszi meg.

 

Az eredményes ajánlattevőket az MFGT a kiértékelést követően 15:00 óráig értesíti.

Az árverést követően az elnyert földgáztárolási kapacitásokra az MFGT és az érvényes és nyertes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.

A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2019/3. sz. kapacitás aukció címmel meghirdetett nyílt tárolói elektronikus kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig indoklás nélkül visszavonja.

Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.

Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36-30-748-99-71, e-mail: horvathh@mfgt.hu; Meggyes Balázs (Tel: +36-30-718-9343, e-mail: meggyesb@mfgt.hu) kereskedelmi szakértőket keressék.

 

Mellékletek:

  1. számú melléklet: Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B.

  2. számú melléklet: Elektronikus Árverési rendszer útmutató

  3. számú melléklet: IT Platform (SMCS) regisztrációhoz szükséges alapadatok

  4. számú melléklet: Szerződés minta

  5. számú melléklet: Meghatalmazás

 

Budapest, 2019. szeptember 17.