Árverés meghirdetés – 2019/1.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg a 2019/24-es tárolói évekre, minimum 2, maximum 5 év időtartamra. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./A. dokumentumban és a jelen Árverés meghirdetésben foglaltak szerint. A két dokumentum közötti bármilyen eltérés, ellentmondás esetén a jelen Árverés meghirdetésben foglaltak irányadók.

Árverés részletei:

Árverés neve

2019/1.

 

Árverés Típusa

Minimumáras

Regisztrációs határidő

2019.03.13. 12:00

 

Részteljesítés

Igen

Ajánlatbeadás határidő

2019.03.14. 10:00

 

Ajánlat pénzneme

Forint

Ajánlatbeadás helye

az MFGT székhelye

 

Maximum ajánlati ár

Tarifarendelet szerint, Ft/kWh

Ajánlati Időszak

5 év (2019.04.01 – 2024.03.31.) vagy

4 év (2019.04.01 – 2023.03.31.) vagy

3 év (2019.04.01 – 2022.03.31.) vagy

2 év (2019.04.01 – 2021.03.31.)

 

Ajánlati ár mennyiségi egysége

0,0001

Egy csomag tartalma

 

Minimum ajánlati csomagszám

1

db

 

Mobil kapacitás

1 000 000

kWh

 

Maximum ajánlati csomagszám

20 000

db

 

Betárolási kapacitás

7 500

kWh/nap

 

Ajánlat/résztvevő

maximum 4 (ajánlati időszakonként 1)

db

 

Kitárolási kapacitás

14 222

kWh/nap

 

 

Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalmi díjakat

és az ÁFA-t.

Betárolási ciklus

04.01 - 09.30.

 

Kitárolási ciklus

10.01 – 03.31.

 

 

Kiegészítő rendelkezések

 

 

 

a kiírás szerint

 

 

 

 

 

 

Az ajánlatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor.

 

Azon kapacitásigénylők, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek a 2019/2020-as tárolói évre, abban az esetben, ha a korábban benyújtott dokumentum tartalmában változás nem történt, nem kötelesek ismételten regisztrálni.

A 2019/2020-as tárolói évre érvényes regisztrációval nem rendelkezők esetében, a kapacitás árverésen történő részvétel egyik feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami a 2019. február 25-én meghirdetett regisztrációs eljárás szabályainak megfelelően történik. Feltétel az alább részletezett, a regisztrációhoz szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattételt megelőzően szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre. A dokumentumok tartalmában a beadást követően bekövetkezett változásokról a résztvevő köteles tájékoztatni az MFGT-t.

Regisztráció

A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre, valamint a regisztrációs eljárás során beküldött dokumentumai elfogadásra kerültek.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

 • Hatályos cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztériumi online verzió elfogadott – http://www.e-cegjegyzek.hu/ ) fordítása, másolatban.

 • Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.

 • Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).

 • Továbbá, amennyiben az előbbi dokumentumokat meghatalmazott írja alá a fentieken túl szükséges a meghatalmazott személy valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata is, a meghatalmazó cégjegyzésre jogosult személyre vonatkozó fenti szabályok mellett. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult a regisztráció és / vagy az ajánlattétel során képviselni az igénylőt.

   

A fentiekkel összhangban a kapacitás árverésen való részvétel feltétele a felsorolt dokumentumoknak a jelen árveréshez meghatározott regisztrációs határidőig történő kézbesítése. A regisztrációs eljárásban meghatározott határidő után beérkezett regisztrációk ugyan elfogadásra kerülhetnek, azonban a kapacitásigénylőt csak a későbbi árveréseken való ajánlatadásra jogosítják fel, jelen árverés meghirdetés szempontjából érvénytelennek minősülnek. A résztvevő bármely, korábban (tárolói éven belül) benyújtott dokumentum tartalmi/formai (pl. aláírásra jogosult/meghatalmazott személyek köre, azonosító okmánya, céget érintő adatok) változása esetén legkésőbb a következő kapacitás árverés ajánlatadási határidejét megelőző 3. munkanap végéig (az MFGT-t értesíteni, illetve az érintett dokumentumo(ka)t újra benyújtani köteles.

A már érvényes regisztrációval rendelkező ügyfeleink figyelmét is felhívjuk a következőkre:

Amennyiben a résztvevő a szükséges (és aktualizált) dokumentumo(ka)t nem küldi be, vagy a változásokról elmulasztja tájékoztatni az MFGT-t, úgy a kapacitás árverésre történő regisztrációja az érintett dokumentum(ok) pótlásáig nem kerül elfogadásra. Továbbá a résztvevő az MFGT vagy harmadik személy, az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.

Az MFGT fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget (pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt, aki a hiánypótlás nem – az MFGT által adott – határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az árverésre vonatkozóan.

A jelen árveréshez kapcsolódó regisztrációhoz szükséges dokumentumok MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2019. március 13. (szerda) 12:00.

Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.

A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Kiegészítő rendelkezések

 

          Ellátásbiztonsági termék

A 2019/1. aukción nyertes rendszerhasználó vagy annak az MFGT-nél érvényes regisztrációval rendelkező, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (2) bekezdés 1. pontja, vagy 2. pontja által meghatározott anyavállalata, vagy leányvállalata válik jogosulttá az alábbi, „Ellátásbiztonsági termék” igénybevételére.

Opcionálisan igénybe vehető Ellátásbiztonsági termék tartalma:

  • 1 000 000 kWh további mobil kapacitás és a hozzá tartozó,

  • 6 250 kWh/nap (160 nap) betárolási és

  • 10 000 kWh/nap (100 nap) kitárolási kapacitás.

          Az Ellátásbiztonsági termék leköthető:

 • a 2019/1. Árverésen elnyert:

  • lekötés időszakával megegyező időszakra,

  • mobil kapacitás mennyiséggel kizárólag megegyező volumenben.

 

          Az Ellátásbiztonsági termék díja:

 

Időtartam

Időszak (tárolói év)      

Induló kapacitás díj (Ft/kWh/tárolói év) 2019/2020 tárolói évre

5 év

2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024

0,1

4 év

2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023

0,4

3 év

2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

0,7

2 év

2019-2020; 2020-2021

0,95

          Az Ellátásbiztonsági termék árának indexálása:

Az Ellátásbiztonsági termék egységára minden tárolói év vége előtt felülvizsgálásra kerül. Amennyiben az adott tárolói évhez képest a következő tárolói évre vonatkozóan a 160 nap betárolási kapacitás, 100 nap kitárolási kapacitás jellemzővel bíró tárolói termék hatósági egységára csökken, akkor a változás abszolútértékével nominálisan megegyező mértékben megnő az Ellátásbiztonsági termék következő tárolói évre vonatkozó egységára.

Az Ellátás biztonsági termék díja havonta előre fizetendő.

Az Ellátásbiztonsági termék lekötésére jogosulttá vált rendszerhasználó 5 munkanapon belül e mailben jelzi, hogy a terméket igénybe veszi-e. Az 5 munkanap jogvesztő hatályú. Amennyiben a jogosulttá vált rendszerhasználó nem kíván élni a termék lekötési lehetőséggel, vagy nem jelez vissza, úgy a termék igénybevételére vonatkozó joga megszűnik.

A rendszerhasználó helyett, az MFGT-nél érvényes regisztrációval rendelkező, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (2) bekezdés 1. pontja, vagy 2. pontja által meghatározott anyavállalata, vagy leányvállalata is jogosult az Ellátásbiztonsági terméket igénybe venni, amennyiben változtatás nélkül elfogadja az Ellátásbiztonsági termékre vonatkozó szerződés feltételeit.

Az Ellátásbiztonsági termék szerződés mintáját a meghirdetés 3. számú melléklete tartalmazza.

 

Tulajdonosváltozásra vonatkozó rendelkezések

Amennyiben az Ellátásbiztonsági termékre vonatkozó szerződést a 2019/1 Árverésen nyertes rendszerhasználónak a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (2) bekezdés 1. pontja, vagy 2. pontja által meghatározott anyavállalata, vagy leányvállalata köti meg és ez a státus a szerződések hatálya alatt közöttük megszűnik, az MFGT jogosult az említett két szerződés közül bármelyiket az érintett tárolói év végével felmondani.

Az ajánlatértékelési eljárás

Az MFGT által meghatározott minimumárat el nem érő ajánlatok érvénytelennek minősülnek.

Az MFGT szűkületkezelési eljárást alkalmaz, amennyiben a beérkező és a minimumárat elérő ajánlatok alapján a kapacitásigények összege meghaladja a kiírt kapacitásmennyiséget.

A szűkületkezelési eljárás: Az MFGT a hazai ellátásbiztonsági szempontokat és a tárolók optimális működését elősegítő, minél magasabb töltöttségi szint elérését szem előtt tartva az alábbi szempontrendszer összesítése alapján rangsorolja az eredményes ajánlatokat:

  • lekötési időtartam (évek száma)

  • lekötött kapacitás mennyiség (kWh),

  • megajánlott egységnyi kapacitás díj (kWh/Forint)

A fenti három tényező szorzatából előálló szám („Szorzat”) képezi a csökkenő sorrend képzésének alapját.

Az MFGT először a legmagasabb Szorzattal rendelkező Ajánlattevővel köt Földgáztárolási szerződést, majd ezt követően a következő legmagasabb Szorzatot elérő Ajánlattevővel, mindaddig, amíg valamennyi meghirdetett kapacitáscsomag értékesítésre kerül. Előfordulhat, hogy a Kiíró egy vagy több Ajánlattevőnek a kapacitásigényét csak részben, vagy egyáltalán nem elégíti ki. Amennyiben több Szorzat is megegyezik egymással, az MFGT a még elérhető kapacitásokat először az igényelt hosszabb lekötési időtartam alapján, majd lekötési időtartam egyezőség esetén pro rata alapon (a nyertes Ajánlattevők által igényelt kapacitás csomagok arányában) osztja szét.

Záró rendelkezések

Az ajánlattevőket az MFGT az Árverés napján 17:00 óráig értesíti, az általuk elnyert kapacitásokról.

Az árverést követően az elnyert földgáztárolási kapacitásokra az MFGT és az érvényes és nyertes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.

A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2019./1. sz. kapacitás aukció címmel meghirdetett nyílt tárolói kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig indoklás nélkül visszavonja.

Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.

Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36-30-748-99-71, e-mail: horvathh@mfgt.hu; Meggyes Balázs (Tel: +36-30-718-9343, e-mail: meggyesb@mfgt.hu) kereskedelmi szakértőket keressék.

 

Mellékletek:

 1. Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./A.

 2. Kapacitás lekötési szerződés minta

 3. Ellátás biztonsági szerződés minta

 4. Ajánlati űrlap