EN | HU

Árverés meghirdetés - 2018/9.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT vagy Kiíró) a mai napon Gázkölcsön igénybevételére árverést hirdet meg.

Az árverésen történő részvétel egyik feltétele a lentiekben részletezett „Regisztráció” megléte, az alább részletezett, az Igénybejelentéshez szükséges dokumentumok” maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is. Az utóbbi esetben az ajánlattal együttesen szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre.

Regisztráció

Az árverésen csak azok az Igénylők tehetnek ajánlatot, akik az árverést megelőzően formailag elfogadott regisztrációt adtak be az MFGT-hez.

Az MFGT felhívja a figyelmet, hogy az árverésen nyertes ajánlat tétele esetén is csak abban az esetben vehető igénybe a gázkölcsön szolgáltatás, ha a nyertes ajánlattevő, legkésőbb 2018. október 31. 6:00 óráig a kölcsönbe veendő földgáz átvételéhez elegendő mobil kapacitással rendelkezik.

Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:

 • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott http://www.e-cegjegyzek.hu/) fordítása, másolatban.

 • Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.

 • Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).

 • Továbbá, amennyiben az előbbi dokumentumokat meghatalmazott írja alá a fentieken túl szükséges a meghatalmazott személy valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata is, a meghatalmazó cégjegyzésre jogosult személyre vonatkozó fenti szabályok mellett. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult a regisztráció és / vagy az ajánlattétel során képviselni az igénylőt.

  Az Igénybejelentő bármely, korábban (2018/19 tárolói éven belül) benyújtott dokumentum tartalmi/formai (pl. aláírásra jogosult/meghatalmazott személyek köre, azonosító okmánya, céget érintő adatok) változása esetén legkésőbb a következő árverésen történő részvételi szándékának jelzésekor az MFGT-t értesíteni, illetve az érintett dokumentumo(ka)t újra benyújtani köteles.

  Amennyiben az Igénybejelentő a szükséges (és aktualizált) dokumentumo(ka)t nem küldi be, vagy a változásokról elmulasztja tájékoztatni az MFGT-t, úgy az árverésre történő regisztrációja az érintett dokumentum(ok) pótlásáig nem kerül elfogadásra. Továbbá az Igénybejelentő az MFGT vagy harmadik személy, az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.

  Az MFGT fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget (pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel az Igénybejelentőt, aki a hiánypótlás nem – az MFGT által adott – határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az árverésre vonatkozóan.

A regisztráció során az MFGT a dokumentumok késedelmes, vagy hiányos beérkezése esetén határidő kitűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel az Igénybejelentőt, amelynek elmulasztása a regisztráció érvénytelenségének jogkövetkezményét vonhatja maga után. Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Igénybejelentő felé megerősíti.

A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Meghirdetett termék, Gázkölcsön:

 

A Kölcsönvevő 2018. október 31-i gáznapon az egyesített tárolóban az árverésen elnyert teljes Gázmennyiséget átveszi, majd legkésőbb 2019. június 30-i gáznapig a teljes Gázmennyiséget az MFGT-nek visszaadja.

 

A termék egyik feltétele, annak elfogadása, hogy amennyiben a kölcsönadást követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felszólítása, vagy a Get. 141./G § (3) bekezdése alapján, a miniszter rendelete (továbbiakban Kötelező Visszaadás) esetén, az MFGT által megküldött felszólításban szereplő határidőn belül a teljes kölcsönvett Gázmennyiséget vissza kell pótolni (betárolni).

 

A meghirdetett Gázkölcsön termék díja:

 

  1. Kölcsön díj:

   a Kölcsönadott Gázmennyiség kölcsönbe átadáskor a Kölcsönvevő által, a kölcsönszerződés időtartamára fizetendő kölcsön díj (mely nem tartalmazza a kölcsönadott földgáz Gázmennyiséghez kapcsolódó mobil, kitárolási és betárolási kapacitás díját és a forgalmi díjakat sem).

  2. Kölcsöndíj mértéke:

   az árverésre beadott mennyiségi igény (kWh) és a kölcsön teljes időtartamára vonatkozó árajánlat (Ft/kWh) szorzata határozza meg.

    

   Abban az esetben, ha a visszaadás a 2019. június 30-i gáznapot megelőzően történik az MFGT nem fizet vissza a kölcsöndíjból.

    

   Kötelező Visszaadás esetén, amennyiben erre 2019.március 31. napja előtt kerül sor, a Felek naptári nap arányosan elszámolnak egymással, amennyiben erre 2019. március 31. napja után kerül sor, az MFGT a kölcsönzési díjat nem fizeti vissza.

 

A Gázkölcsön termék sem elsődlegesen, sem másodlagosan nem kereskedhető.

A meghirdetésre kerülő szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Gázkölcsön termék keretében igénybe vehető Gázmennyiséget az MFGT egységekben ajánlja fel.

1 db egység tartalmaz:

 • 1 000 000 kWh párnagázból átminősített mobilgáz; (mobil, betárolási és kitárolási kapacitás nélkül)

 • minimum leköthető energiamennyiség: 50 000 000 kWh, azaz a sikeres ajánlattételhez min. 50 db egység igénylése szükséges.

A meghirdetett egységek darabszáma 400 db.

Maximum ár:

 

 • Gázkölcsön termék Kölcsöndíjára vonatkozóan – a jelen árverés keretében – a Kiíró nem határoz meg Maximum árat.

Minimum ár:

 • a Kiíró által meghatározott legkisebb egységár, amely alatti ajánlati ár esetén az adott ajánlat eredménytelen. A Minimum árat a Kiíró az ajánlattétel határidejének lejártáig meghatározza, de nem hozza nyilvánosságra. A Kiíró a Minimum árat az ajánlattétel határidejének lejártát követően, de a beérkezett ajánlatok megismerése – azaz a zárt borítékok felbontása – előtt közjegyző jelenlétében jegyzőkönyvben rögzíti. 

Ajánlati időszak: 2018. október 31-ei gáznaptól. - 2019. június 30. gáznapig, az ennél rövidebb időszakra szóló ajánlat érvénytelen.

Biztosíték:

A Kölcsönadott Földgáz visszaadásának biztosítékául a Kölcsönvevő – választása szerint – bankgaranciát, vagy betárolt gáz garanciát, vagy e két biztosíték fajtát vegyesen ad az MFGT-nek.

További részletek a Meghirdetéshez csatolt mintaszerződésben megtalálhatóak.

Az árverés menete:

Az Árverés lebonyolításával kapcsolatban az MFGT Üzletszabályzatának részét képező „TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT II./A.” az irányadó, figyelembe véve hogy ezen árverésen sem mobil-, sem betár-, sem kitárkapacitást a Kiíró nem ajánl fel, viszont a szűkületkezelésre vonatkozó elvek, szabályok változatlanok.

Regisztráció határideje: Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2018. október 11. (csütörtök) 9:00. A regisztrációt az MFGT e-mail üzenetben elfogadja/visszautasítja az Igénybejelentő felé.

Ajánlattétel határideje: A cégszerű aláírással ellátott ajánlatokat zárt borítékban a következő adatok megadásával 2018. október 12. (péntek) 14:00 óráig (GMT+1) fogadjuk be.

Ajánlati ár (Forint/kWh)

Ajánlati mennyiség db(egységszám, max. 400 db)

Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be egy darab ajánlatot.

Ajánlattétel módja: Az Ajánlattétel során beküldendő dokumentum:

Cégszerűen aláírt Ajánlat (1. számú melléklet) eredeti példánya, amelynek aláírásával az Igénybejelentő igazolja részvételi szándékát, valamint jelen meghirdetésben és a „SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ KÖLCSÖN ADÁSÁRÓL ÉS KÖLCSÖN VÉTELÉRŐL” szóló mintaszerződésben foglaltak elfogadását.

Az árverés időpontja: 2018. október 12. (péntek) 14:00 óra (GMT+1), amikor az MFGT irodájában (1138 Budapest, Váci út 144-150. 6. emelet) közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik. Az eredményes Ajánlattevőket az MFGT 15:00 óráig e-mailben értesíti.

Amennyiben több beérkező ajánlat ajánlati ára is eléri a Minimum árat, és az ajánlati árak különbözőek, úgy a Kiíró ársorrend szerint, először a legmagasabb árajánlatot adó nyertes Ajánlattevővel köt szerződést, majd ezt követően a következő legmagasabb árat benyújtó nyertes Ajánlattevővel, mindaddig, amíg valamennyi meghirdetett egység értékesítésre kerül.

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a Kiíró egy vagy több nyertes Ajánlattevőnek igényét csak részben elégíti ki.

Túligénylés esetén, amennyiben több beérkező ajánlat ajánlati ára is eléri a Minimum árat, és az ajánlati árak megegyeznek egymással, a Kiíró a még elérhető egységeket pro rata alapon osztja szét a nyertes Ajánlattevők által igényelt egységek arányában.

Nyertes ajánlattevő az, aki egy (1) adott egységre a legmagasabb díjat kínálja és minimum 50 db egységet igényel.

Szerződéskötés: Az árverést követően az elnyert egységekre az MFGT és az adott Gázmennyiséget elnyerő Ajánlattevő, „SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ KÖLCSÖN ADÁSÁRÓL ÉS KÖLCSÖN VÉTELÉRŐL” szóló mintaszerződést (2. számú melléklet) kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.

A Kiíró kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2018./9. sz. árverés címmel meghirdetett nyílt árverést annak eredményhirdetéséig, indoklás nélkül visszavonja. Az árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.

Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36 30-748-9971, e-mail: horvathh@mfgt.hu) és Meggyes Balázs (Tel: +36-30-718-9343, e-mail: meggyesb@mfgt.hu) kereskedelmi szakértőket keressék.

 

Budapest, 2018. október 8.

 

 

1. számú melléklet: Ajánlati űrlap

2. számú melléklet: Szerződés földgáz kölcsönadásáról és kölcsönvételéről szóló mintaszerződés

3. számú melléklet: Gázkölcsön szerződéshez kapcsolódó korábban betárolt gázt biztosítékként felajánló nyilatkozat

4. számú melléklet: Betárolt gázt gázkölcsönre és tárolói szolgáltatásokra biztosítékként felajánló nyilatkozat

5. számú melléklet: Termékleírás