EN | HU

Árverés meghirdetés – 2018/6.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg a 2018/19, 2019/2020, 2020/2021 és 2021/2022-es tárolói évekre. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. dokumentumban foglaltak szerint.

Árverés részletei:

Árverés neve

2018/6.

 

Árverés Típusa

Minimumáras

Regisztrációs határidő

2018.04.05. 10:00

 

Részteljesítés

Igen

Ajánlatbeadás határidő

2018.04.06. 14:00

 

Ajánlat pénzneme

Forint

Termék

Árverés/Auction_2018_2022

 

Maximum ajánlati ár

Tarifarendelet szerint, Ft/kWh

Ajánlati Időszak

2018.04.01 – 2022.03.31.

 

Ajánlati ár mennyiségi egysége

0,0001

Egy csomag tartalma

 

 

Minimum ajánlati csomagszám

1

db

 

Mobil kapacitás

1000000

kWh

 

Maximum ajánlati csomagszám

2000

db

 

Betárolási kapacitás

11111

kWh/nap

 

Ajánlat/résztvevő

1

db

 

Kitárolási kapacitás

11111

kWh/nap

 

Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalmi díjakat

és az ÁFA-t.

Betárolási ciklus

vonatkozó tárolói év 04.01 – 09.31-e között

 

Kitárolási ciklus

vonatkozó tárolói év 10.01 – 03.31-e között

 

 

A 2018/2019 és 2019/2020-as tárolói évre lekötött mobilkapacitás nem módosítható, a további 2 tárolói évre vonatkozóan minden tárolói évet megelőző január 15-ig a következő sávokon belül módosítható:

Tárolói év

Sáv

2019/20

Nem módosítható (aukción lekötött mennyiség)

2020/21

- 100%

2021/22

- 100%

 

A 2018/19 és a 2019/2020-as tárolói évre lekötött mobilkapacitástól a 2020/2021 illetve 2021/2022 tárolói évek vonatkozásában, pozitív irányban – maximum 300%-ig – csak az MFGT hozzájárulásával van lehetőség eltérni.

Az Árverés az MFGT informatikai platformján érhető el, előzetes regisztrációt követően (https://nom.mfgt.hu/SMCS.html).

Azon kapacitásigénylők, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek a 2018/2019-es tárolói évre, abban az esetben, ha a korábban benyújtott dokumentum tartalmában változás nem történt, nem kötelesek ismételten regisztrálni.

A 2018/2019-es tárolói évre érvényes regisztrációval nem rendelkezők esetében, a kapacitás árverésen történő részvétel egyik feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami a 2018. február 28-án meghirdetett regisztrációs eljárás szabályainak megfelelően történik. Feltétel az alább részletezett, a regisztrációhoz szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattételt megelőzően szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre. A dokumentumok tartalmában a beadást követően bekövetkezett változásokról a résztvevő köteles tájékoztatni az MFGT-t.

Regisztráció

A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre, valamint a regisztrációs eljárás során beküldött dokumentumai elfogadásra kerültek.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

  • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott – http://www.e-cegjegyzek.hu/ ) fordítása, másolatban.

  • Meghatalmazás eredeti példánya (MFGT Üzletszabályzat 8.3. számú melléklete: Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. 1. számú melléklet), amely feljogosítja a Meghatalmazott(ak)at, hogy a kapacitás árverés folyamatában eljárjon (eljárjanak) a kapacitást igénylő társaság, az Ajánlattevő nevében. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult az Ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt. (5. melléklet)

  • Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén a Meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.

  • Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén a Meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).

  • „IT Platform (SMCS) regisztrációhoz szükséges alapadatok” eredeti példánya. (3. melléklet)

A fentiekkel összhangban a kapacitás árverésen való részvétel feltétele a felsorolt dokumentumoknak a jelen árveréshez meghatározott regisztrációs határidőig történő kézbesítése. A regisztrációs eljárásban meghatározott határidő után beérkezett regisztrációk ugyan elfogadásra kerülhetnek, azonban a kapacitásigénylőt csak a későbbi, 2018/2019-es tárolói évben meghirdetett árveréseken való ajánlatadásra jogosítják fel, jelen árverés meghirdetés szempontjából érvénytelennek minősülnek. A résztvevő bármely, korábban (tárolói éven belül) benyújtott dokumentum tartalmi/formai (pl. aláírásra jogosult/meghatalmazott személyek köre, azonosító okmánya, céget érintő adatok) változása esetén legkésőbb a következő kapacitás árverés ajánlatadási határidejét megelőző 3. munkanap végéig (az MFGT-t értesíteni, illetve az érintett dokumentumo(ka)t újra benyújtani köteles.

A már érvényes regisztrációval rendelkező ügyfeleink figyelmét is felhívjuk a következőkre:

Amennyiben a résztvevő a szükséges (és aktualizált) dokumentumo(ka)t nem küldi be, vagy a változásokról elmulasztja tájékoztatni az MFGT-t, úgy a kapacitás árverésre történő regisztrációja az érintett dokumentum(ok) pótlásáig nem kerül elfogadásra. Továbbá a résztvevő az MFGT vagy harmadik személy, az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.

Az MFGT fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget (pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt, aki a hiánypótlás nem – az MFGT által adott – határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az árverésre vonatkozóan.

A jelen árveréshez kapcsolódó regisztrációhoz szükséges dokumentumok MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2018. április 5. 10:00.

 

Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.

A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Záró rendelkezések

Az eredményes ajánlattevőket az MFGT a kiértékelést követően 17:00 óráig értesíti.

Az árverést követően az elnyert földgáztárolási kapacitásokra az MFGT és az érvényes és nyertes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.

A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2018/6. sz. kapacitás aukció címmel meghirdetett nyílt tárolói elektronikus kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig indoklás nélkül visszavonja.

Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.

Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36-30-748-99-71, e-mail: horvathh@mfgt.hu; Meggyes Balázs (Tel: +36-30-718-9343, e-mail: meggyesb@mfgt.hu) kereskedelmi szakértőket keressék.

 

Mellékletek:

  1. Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B.

  2. SMCS Árverési modul - Rendszerhasználói útmutató

  3. IT Platform (SMCS) regisztrációhoz szükséges alapadatok

  4. Szerződés minta

  5. Meghatalmazás MFGT elektronikus kapacitás árverés ajánlattétel

     

 

Budapest, 2018. április 3.