Árverés meghirdetés

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapítására árverést hirdet meg. Az árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban foglaltak szerint.

 

Az árverésen történő részvétel egyik feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami az Árverési Szabályzatban mellékelt Regisztrációs adatlap kitöltésével, aláírásával történik, amellyel a résztvevő az Árverési Szabályzatban foglalt szabályokat is magára nézve kötelezőnek ismeri el. További feltétel az alább részletezett, az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattal együttesen szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre.
Regisztráció
A árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre és az aukciót megelőzően formailag elfogadott igénybejelentést adtak be az MFGT-hez.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:
a)    Az igénybejelentéshez minden árverés alkalmával szükséges dokumentumok
§  Cégszerűen aláírt Regisztrációs adatlap (mellékelve), amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az Árverési Szabályzat és a Földgáztárolási mintaszerződés elfogadását.
§  30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott http://www.e-cegjegyzek.hu/) fordítása, másolatban.
b)           Az igénybejelentéshez az adott tárolói évben első árverés alkalmával szükséges dokumentumok
§  Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.
§  Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).
§  Továbbá, amennyiben az előbbi dokumentumokat meghatalmazott írja alá a fentieken túl szükséges a meghatalmazott személy valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata is, a meghatalmazó cégjegyzésre jogosult személyre vonatkozó fenti szabályok mellett. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult a regisztráció és / vagy az ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt.
A fentiekkel összhangban a árverésen való részvétel feltétele a b) pontban felsorolt dokumentumoknak a 2016/17-es tárolói évben a résztvevő által első árverésre történő jelentkezés alkalmával, és az a) pontban felsorolt dokumentumok minden esetben (aukciónként) való megküldése. A résztvevő bármely, korábban (tárolói éven belül) benyújtott dokumentum tartalmi/formai (pl. aláírásra jogosult/meghatalmazott személyek köre, azonosító okmánya, céget érintő adatok) változása esetén legkésőbb a következő árverésen történő részvételi szándékának jelzésekor az MFGT-t értesíteni, illetve az érintett dokumentumo(ka)t újra benyújtani köteles.
Amennyiben a résztvevő a szükséges (és aktualizált) dokumentumo(ka)t nem küldi be, vagy a változásokról elmulasztja tájékoztatni az MFGT-t, úgy a árverésre történő regisztrációja az érintett dokumentum(ok) pótlásáig nem kerül elfogadásra. Továbbá a résztvevő az MFGT vagy harmadik személy, az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.
Az MFGT fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget (pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt, aki a hiánypótlás nem – az MFGT által adott – határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az árverésre vonatkozóan.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok (regisztráció) MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2016. augusztus 30. (kedd) 14:00. A regisztrációt az MFGT visszaigazolja a jelentkező felé.
A regisztráció során az MFGT a dokumentumok késedelmes, vagy hiányos beérkezése esetén határidő kitűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel az Ajánlattevőt, amelynek elmulasztása a regisztráció érvénytelenségének jogkövetkezményét vonhatja maga után. Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.
A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
Meghirdetett termék:
 
Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapítása szolgáltatás: az Ajánlattevő a sikeres ajánlattételt követően 2017. április 15. napjáig terjedő időtartamra gázkölcsön igénybevételére vonatkozó jogot szerez – a Földgáz Kölcsön Adásáról és Kölcsön Vételéről szóló szerződés (Gázkölcsön szolgáltatás) megkötésével – az ajánlatában megadott csomagszám erejéig. Az MFGT a Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapítására vonatkozó szerződés megkötését követően vállalja, hogy az Ajánlattevő által megnyert energiamennyiséget – előre fizetendő rendelkezésre tartási díj fejében – rendelkezésre tartja a Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapításáról szóló szerződés lejáratának időpontjáig.
Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog érvényesítésével vehető igénybe a Gázkölcsön szolgáltatás, mely alapján Ajánlattevő gázkölcsön díj fejében az energiamennyiség – a felek által közösen meghatározott időpontban és ütemezésben – saját készletbe vételére és – a Földgáz Kölcsön Adásáról és Kölcsön Vételéről szóló szerződésben részletezett feltételek maradéktalan betartása mellett – szabad felhasználására kap jogot.
A jelen meghirdetéshez kapcsolódóan, a Gázkölcsön szolgáltatás önmagában, Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapítása nélkül nem értékesíthető.
A meghirdetésre kerülő szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Gázkölcsön termék keretében igénybe vehető energiamennyiséget az MFGT csomagban ajánlja fel.
1 db csomag tartalmaz:
¾     50 000 000 kWh párnagázból átminősített mobilgáz és a hozzá tartozó mobil kapacitás igénybevételére vonatkozó jogot, betárolási kapacitás és kitárolási kapacitás nélkül
¾     minimum leköthető – és a későbbiekben gázkölcsönként lehívható – energiamennyiség, visszapótláskor a tároló indításhoz szükséges energiamennyiségre tekintettel: 300 000 000 kWh, azaz a sikeres ajánlattételhez min. 6 db csomag igénylése szükséges.
A meghirdetett csomagok darabszáma 22 db.
Maximum ár:
 
·         Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapításának díjára vonatkozóan – a jelen árverés keretében – a Kiíró (MFGT) nem határoz meg Maximum árat.
 
Ajánlati időszak: 2016. szeptember 1. - 2017. április 15., az ennél rövidebb időszakra szóló ajánlat érvénytelen.
A Gázkölcsön szolgáltatás igénybe vétele a nyertes Ajánlattevő által
A nyertes Ajánlattevő – az általa elnyert gázmennyiség (minimum 300 000 000 kWh) egészben, vagy részletekben történő igénybe vételére (kölcsönvételére) SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ KÖLCSÖN ADÁSÁRÓL ÉS KÖLCSÖN VÉTELÉRŐL c. szerződést („Gázkölcsön szerződés”) köt az MFGT-vel. A Gázkölcsön szerződés alapján, minimum 300 000 000 kWh energiamennyiség kölcsönvételére kell szerződni. Ennél kisebb energiamennyiségre csak abban az esetben lehetséges szerződni, ha a 300 000 000 kWh energiamennyiség feletti maradék energiamennyiség kölcsönvételéről állapodnak meg a felek és a tároló indítása – az MFGT üzletszabályzatában meghatározott technikai/műszaki feltételek megtartására figyelemmel – ezen „maradék” mennyiség esetében is lehetséges. A kölcsönadás időpontjáról és ütemezéséről a Gázkölcsön szerződésben a felek megállapodnak egymással.
A Gázkölcsön szolgáltatás díja mindig a megkötött Gázkölcsön szerződésben szereplő energiamennyiség után (és nem az aukción elnyert energiamennyiség alapján) fizetendő.
 
Az árverés menete:
Az MFGT a csomagok árverezésére az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban meghatározott módszert alkalmazza.
Regisztráció határideje: 2016. augusztus 30. (kedd) 14:00.
Ajánlattétel: A cégszerű aláírással ellátott ajánlatokat zárt borítékban a következő adatok megadásával 2016. augusztus 31. (szerda) 15:00 óráig (GMT+1) fogadjuk be.
Ajánlati ár (HUF/kWh) 
Ajánlati mennyiség (csomagszám, max. 22 db)
Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be egy darab ajánlatot.
Nyertes ajánlattevő az, aki egy (1) adott csomagra a legmagasabb díjat kínálja és minimum 6 db csomagot igényel.
Az árverés időpontja 2016. augusztus 31. (szerda) 15:00 óra, amikor az MFGT irodájában (1138 Budapest, Váci út 144-150. 6. emelet) közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik az Árverési Szabályzat szerint. Az eredményes ajánlattevőket az MFGT 17:00 óráig e-mailben értesíti.
Az árverést követően az elnyert mennyiségekre az MFGT és az ajánlatot elnyerő Ajánlattevő, Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapításáról szóló szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.
A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2016./IX. sz. árverés címmel meghirdetett nyílt árverést annak eredményhirdetéséig, indoklás nélkül visszavonja. Az árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.
Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36 30-748-9971, e-mail: horvathh@mfgt.hu) és Meggyes Balázs (Tel: +36-30-718-9343, e-mail: meggyesb@mfgt.hu) értékesítési szakértőket keressék.
 
Budapest, 2016 augusztus
 
1 sz melléklet MFGT Árverési szabályzat II (16_I)_20160816.pdf
 
N Y I L A T K O Z A T _ GK_re_kiterjesztése_a_betárolt_gáznak_v8.pdf
 
termékleírás_gázkölcsön_2016_v8.pdf
 
Regisztrációs adatlap_X.pdf
 
GKA_szerződés_2016_v8.pdf
 
Gázkölcsönszerződés_2016_v8.pdf
 
Garancialevél_GK_2016_v8.pdf
 
GKA_termékleírás_2016_v8.pdf