Árverési meghirdetés

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon s Földgáztárolási szezonális kapacitás-lekötési és nyereség-megosztási (Profitsharing) Választható Szolgáltatás zabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban foglaltak szerint.

 

A kapacitás árverésen történő részvétel egyik feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami az Árverési Szabályzatban mellékelt Regisztrációs adatlap c. dokumentum kitöltésével, aláírásával történik, amellyel a résztvevő az Árverési Szabályzatban foglalt szabályokat is magára nézve kötelezőnek ismeri el. További feltétel az alább részletezett, az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattal együttesen szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre. A dokumentumok tartalmában a beadást követően bekövetkezett változásokról a résztvevő köteles tájékoztatni az MFGT-t.
Regisztráció
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre és az aukciót megelőzően formailag elfogadott igénybejelentést adtak be az MFGT-hez.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:
a)    Az igénybejelentéshez minden kapacitás árverés alkalmával szükséges dokumentumok
§  Cégszerűen aláírt Regisztrációs adatlap (4. sz. melléklet), amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az Árverési Szabályzat és a Földgáztárolási mintaszerződés elfogadását.
§  30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott) fordítása, másolatban.
b)           Az igénybejelentéshez az adott tárolói évben első kapacitás árverés alkalmával szükséges dokumentumok
§  Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.
§  Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).
§  Továbbá, amennyiben az előbbi dokumentumokat meghatalmazott írja alá a fentieken túl szükséges a meghatalmazott személy valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata is, a meghatalmazó cégjegyzésre jogosult személyre vonatkozó fenti szabályok mellett. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult a regisztráció és / vagy az ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt.
A fentiekkel összhangban a kapacitás árverésen való részvétel feltétele a b) pontban felsorolt dokumentumoknak a 2016/17-es tárolói évben a résztvevő által első kapacitás árverésre történő jelentkezés alkalmával, és az a) pontban felsorolt dokumentumok minden esetben (aukciónként) való megküldése. A résztvevő bármely, korábban (tárolói éven belül) benyújtott dokumentum tartalmi/formai (pl. aláírásra jogosult/meghatalmazott személyek köre, azonosító okmánya, céget érintő adatok) változása esetén legkésőbb a következő kapacitás árverésen történő részvételi szándékának jelzésekor az MFGT-t értesíteni, illetve az érintett dokumentumo(ka)t újra benyújtani köteles.
Amennyiben a résztvevő a szükséges (és aktualizált) dokumentumo(ka)t nem küldi be, vagy a változásokról elmulasztja tájékoztatni az MFGT-t, úgy a kapacitás árverésre történő regisztrációja az érintett dokumentum(ok) pótlásáig nem kerül elfogadásra. Továbbá a résztvevő az MFGT vagy harmadik személy, az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.
Az MFGT fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget (pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt, aki a hiánypótlás nem – az MFGT által adott – határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az árverésre vonatkozóan.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok (regisztráció) MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2016. július 8. péntek 15:00. A regisztrációt az MFGT visszaigazolja a jelentkező felé.
Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.
A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
Meghirdetett kapacitások
A meghirdetésre kerülő kapacitásokat az MFGT csomagban ajánlja fel.
1 db csomag tartalmaz:
¾     1 000 000 kWh nem megszakítható mobilkapacitást, 33 333,33 kWh/nap (kb. 30 napos) nem megszakítható betárolási kapacitást és 33 333,33 kWh/nap (kb. 30 napos) nem megszakítható kitárolási kapacitást.
 
A meghirdetett csomagok darabszáma 10 db.
Ajánlati időszak: a 2016/17-es tárolói év
A fentieknek megfelelően, a szerződéses betárolási ciklus 2016. április 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2016. október 1-én 6:00 órakor fejeződik be. A szerződéses kitárolási ciklus pedig 2016. október 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2017. április 1-én 6:00 órakor fejeződik be.
Maximum ár: a Tarifarendelet szerinti Nem egyetemes célú árképlet szerinti ár.
Az ajánlati ár tartalmazza a szerződésben szereplő betárolási- és kitárolási kapacitás mértékéig a ki- és betárolás külön díj elszámolása nélküli igénybevételét, az MFGT által előzetesen meghirdetett fizikai gázforgalmazási iránytól függetlenül. Az e mennyiség feletti, a gázforgalmazási iránnyal ellentétes ki – és betárolás Storage Plusz szolgáltatás igénybevételével lehetséges a vonatkozó díjak megfizetése mellett.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalmi díjakat és az ÁFA-t.
A Profitsharing Választható Szolgáltatás részletes leírását a II. sz. melléklet, az elszámolás menetét a III. sz. melléklet tartalmazza.
Az árverés menete:
Az MFGT a kapacitás csomagok árverezésére az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban meghatározott módszert alkalmazza.
Regisztráció határideje: 2016.július 8. péntek 15:00.
Ajánlattétel: A cégszerű aláírással ellátott ajánlatokat zárt borítékban a következő adatok megadásával 2016. július 11. hétfő 13:00 óráig (GMT+1) fogadjuk be.
Ajánlati ár (HUF/kWh) 
Ajánlati mennyiség (csomagszám, max. 10 db)
Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be egy darab ajánlatot.
A kapacitás árverés időpontja 2016. július 11. hétfő 13:00 óra, amikor az MFGT irodájában (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik az Árverési Szabályzat szerint. Az eredményes ajánlattevőket az MFGT 17:00 óráig e-mailben értesíti.
Az árverést követően az elnyert mennyiségekre az MFGT és az ajánlatot elnyerő Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.
A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2016/VI. sz. kapacitás aukció címmel meghirdetett nyílt tárolói kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig, indoklás nélkül visszavonja. Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.
A Profitsharing Választható Szolgáltatás az MFGT új szolgáltatása, amely az ügyféligényekre válaszul, az ügyfelekkel való teljes körű együttműködés jegyében került kialakításra. Valamennyi GET szerinti rendszerhasználó jogosult e szolgáltatás igénybevételére – amennyiben jogosult földgáztárolói hozzáférésre – tekintettel a diszkrimináció-mentesség és az azonos elbánás alapelveire. Tekintettel arra, hogy az MFGT-nek nincsenek sem saját, sem az ügyfelektől származó tapasztalatai a jelen Szolgáltatással összefüggésben, így a szerződés lejártakor – a saját és a rendszerhasználóktól származó észrevételek alapján fogja eldönteni, hogy a szolgáltatást ismételten meghirdeti-e, illetőleg a meghirdetésre a jelenlegivel egyező, vagy attól eltérő feltételekkel kerül –e sor. A fentiek alapján a Szolgáltatás ismételt meghirdetését az MFGT nem garantálja, arra nem vállal kötelezettséget.
Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36 30-748-9971, e-mail: horvathh@mfgt.hu) és Meggyes Balázs (Tel: +36-30-718-9343, e-mail: meggyesb@mfgt.hu) értékesítési szakértőket keressék.
 
Budapest, 2016. július
1 sz melléklet MFGT Árverési szabályzat II (16_I)_20160610.pdf 
Profitsharing_termékleírás_2016_07_01_hun.pdf
Profitsharing_elszámolási melléklet_2016_07_01_hun.pdf
Regisztrációs adatlap_20160701_HUN.pdf
Profitsharing_szerződés_2016_07_01_hun.pdf