Árverés meghirdetés

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapítására árverést hirdet meg. Az árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban foglaltak szerint.

 

Az árverésen történő részvétel egyik feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami az Árverési Szabályzatban mellékelt Regisztrációs lap és az Árverési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával történik, amellyel a résztvevő az Árverési Szabályzatban foglalt szabályokat is magára nézve kötelezőnek ismeri el. További feltétel az alább részletezett, az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattal együttesen szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre.
Regisztráció
Az árverésen csak azok az igénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak tárolói hozzáférésre és az aukciót megelőzően formailag elfogadott igénybejelentést adtak be az MFGT-hez.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:
  • Cégszerűen aláírt Regisztrációs Adatlap (mellékelve).
  • Cégszerűen aláírt Árverési Nyilatkozat (mellékelve), amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az Árverési Szabályzat és a Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapítására vonatkozó szerződés, továbbá a Szerződés Földgáz Kölcsön Adásáról és Kölcsön Vételéről c. szerződés elfogadását.
  • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott) fordítása, másolatban.
  • Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.
  • Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).
  • Továbbá, amennyiben az előbbi dokumentumokat meghatalmazott írja alá a fentieken túl szükséges a meghatalmazott személy valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata is, a meghatalmazó cégjegyzésre jogosult személyre vonatkozó fenti szabályok mellett. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult a regisztráció és / vagy az ajánlattétel során képviselni az igénylőt.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok (regisztráció) MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2015. december 14. (hétfő) 16:00. A regisztrációt az MFGT visszaigazolja a jelentkező felé.
A regisztráció során az MFGT a dokumentumok késedelmes, vagy hiányos beérkezése esetén határidő kitűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel az Ajánlattevőt, amelynek elmulasztása a regisztráció érvénytelenségének jogkövetkezményét vonhatja maga után. Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.
A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
Meghirdetett termék:
 
Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapítása szolgáltatás: az Ajánlattevő a sikeres ajánlattételt követően 2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra gázkölcsön igénybevételére vonatkozó jogot szerez – a Földgáz Kölcsön Adásáról és Kölcsön Vételéről szóló szerződés (Gázkölcsön szolgáltatás) megkötésével – az ajánlatában megadott csomagszám erejéig. Az MFGT a Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapítására vonatkozó szerződés megkötését követően vállalja, hogy az Ajánlattevő által megnyert energiamennyiséget rendelkezésre tartja a Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapításáról szóló szerződés megkötéséig, vagy ezen szerződés lejáratának időpontjáig.
Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog érvényesítésével vehető igénybe a Gázkölcsön szolgáltatás, mely alapján Ajánlattevő gázkölcsön díj fejében az energiamennyiség saját készletbe vételére és – a Földgáz Kölcsön Adásáról és Kölcsön Vételéről szóló szerződésben részletezett feltételek maradéktalan betartása mellett – szabad felhasználására kap jogot.
A jelen meghirdetéshez kapcsolódóan, a Gázkölcsön szolgáltatás önmagában, Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapítása nélkül nem értékesíthető.
A meghirdetésre kerülő szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Gázkölcsön termék keretében igénybe vehető energiamennyiséget az MFGT csomagban ajánlja fel.
1 db csomag tartalmaz:
  • 52 257 409 kWh párnagázból átminősített mobilgáz és a hozzá tartozó mobil kapacitás igénybevételére vonatkozó jogot, betárolási kapacitás és kitárolási kapacitás nélkül
  • minimum leköthető energiamennyiség, visszapótláskor a tároló indításhoz szükséges energiamennyiségre tekintettel: 313 544 454 kWh
A meghirdetett csomagok darabszáma 24 db.
Induló ár:
  • Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapításának díjára vonatkozóan – a jelen árverés keretében – a Kiíró (MFGT) nem határoz meg Induló árat

 Ajánlati időszak: 2015. december 16. - 2016. március 31., az ennél rövidebb időszakra szóló ajánlat érvénytelen.

Az árverés menete:
Az MFGT a csomagok árverezésére az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban meghatározott módszert alkalmazza.
Regisztráció határideje: 2015. december 14. (hétfő) 16:00.
Ajánlattétel: A cégszerű aláírással ellátott ajánlatokat zárt borítékban a következő adatok megadásával 2015. december 15. (kedd) 13:00 óráig (GMT+1) fogadjuk be.
Ajánlati ár (HUF/kWh) 
Ajánlati mennyiség (csomagszám, max. 24 db)
Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be egy darab ajánlatot.
Nyertes ajánlattevő az, aki egy adott csomagra a legmagasabb díjat kínálja.
Az árverés időpontja 2015. december 15. (kedd) 13:00 óra, amikor az MFGT irodájában (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik az Árverési Szabályzat szerint. Az eredményes ajánlattevőket az MFGT 17:00 óráig e-mailben értesíti.
Az árverést követően az elnyert mennyiségekre az MFGT és az ajánlatot elnyerő Ajánlattevő, Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapításáról szóló szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.
A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2015./XI. sz. árverés címmel meghirdetett nyílt árverést annak eredményhirdetéséig, indoklás nélkül visszavonja. Az árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.
Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36 30-748-9971, e-mail: horvathh@mfgt.hu) és Meggyes Balázs (Tel: +36-30-718-9343, e-mail: meggyesb@mfgt.hu) értékesítési szakértőket keressék.
 
Budapest, 2015. december
 
1. sz. melléklet MFGT Árverési szabályzat.pdf
termékleírás_GKA_hun.pdf
termékleírás_gázkölcsön_hun.pdf
GKA_szerződés_hun.pdf
Gázkölcsönszerződés_hun.pdf