Árverés meghirdetés

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban foglaltak szerint.

 

A kapacitás árverésen történő részvétel egyik feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami az Árverési Szabályzatban mellékelt Regisztrációs lap és az Árverési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával történik, amellyel a résztvevő az Árverési Szabályzatban foglalt szabályokat is magára nézve kötelezőnek ismeri el. További feltétel az alább részletezett, az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattal együttesen szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre.
Regisztráció
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre és az aukciót megelőzően formailag elfogadott igénybejelentést adtak be az MFGT-hez.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:
  • Cégszerűen aláírt Regisztrációs Adatlap (mellékelve).
  •  Cégszerűen aláírt Árverési Nyilatkozat (mellékelve), amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az Árverési Szabályzat és a Földgáztárolási mintaszerződés elfogadását.
  •  30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar
  • Egy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott) fordítása, másolatban.
  •  Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.
  •  Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).
  •  Továbbá, amennyiben az előbbi dokumentumokat meghatalmazott írja alá a fentieken túl szükséges a meghatalmazott személy valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata is, a meghatalmazó cégjegyzésre jogosult személyre vonatkozó fenti szabályok mellett. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult a regisztráció és / vagy az ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok (regisztráció) MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2015. szeptember 21. 16:00. A regisztrációt az MFGT visszaigazolja a jelentkező felé.
A regisztráció során az MFGT a dokumentumok késedelmes, vagy hiányos beérkezése esetén határidő kitűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel az Ajánlattevőt, amelynek elmulasztása a regisztráció érvénytelenségének jogkövetkezményét vonhatja maga után. Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.
A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
Meghirdetett kapacitások
A meghirdetésre kerülő kapacitásokat az MFGT csomagban ajánlja fel.
1 db csomag tartalmaz:
  • 3 420 000 MJ nem megszakítható mobilkapacitást, 48 857 MJ/nap (kb. 70 napos) nem megszakítható betárolási kapacitást és 38 000 MJ/nap (kb. 90 napos) nem megszakítható kitárolási kapacitást
A meghirdetett csomagok darabszáma 10000 db.
Ajánlati időszak: a 2015/16-os tárolói év
Az MFGT a MEKH-hel történt egyeztetés, valamint, az ÜKSZ és az ÜSZ  rendelkezései alapján, ellátási célszerűségi okból, a 2015 / 2016-os tárolói évben a betárolási időszakot – általánosságban - meghosszabbítja.
A fentieknek megfelelően, a szerződéses betárolási ciklus 2015. április 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2015. november 1-én 6:00 órakor fejeződik be. A szerződéses kitárolási ciklus pedig 2015. november 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2016. április 1-én 6:00 órakor fejeződik be.
Induló ár: a Tarifarendelet szerinti Nem egyetemes célú árképlet szerinti ár.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalmi díjakat és az ÁFA-t.
Az árverés menete:
Az MFGT a kapacitás csomagok árverezésére az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban meghatározott módszert alkalmazza.
Regisztráció határideje: 2015. szeptember 21. 16:00.
Ajánlattétel: A cégszerű aláírással ellátott ajánlatokat zárt borítékban a következő adatok megadásával 2015. szeptember 22. kedd 12:00 óráig (GMT+1) fogadjuk be.
Ajánlati ár (HUF/MJ) 
Ajánlati mennyiség (csomagszám, max. 10000 db)
Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be egy darab ajánlatot.
A kapacitás árverés időpontja 2015. szeptember 22. kedd 12:00 óra, amikor az MFGT irodájában (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik az Árverési Szabályzat szerint. Az eredményes ajánlattevőket az MFGT 17:00 óráig e-mailben értesíti.
Az árverést követően az elnyert mennyiségekre az MFGT és az ajánlatot elnyerő Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.
A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2015./IX. sz. kapacitás aukció címmel meghirdetett nyílt tárolói kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig, indoklás nélkül visszavonja. Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.
Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36 30-748-9971, e-mail: horvathh@mfgt.hu) és Meggyes Balázs (Tel: +36-30-718-9343, e-mail: meggyesb@mfgt.hu) értékesítési szakértőket keressék.
Budapest, 2015. szeptember
 
1. sz. melléklet MFGT Árverési szabályzat II. (15_1)_20150918.pdf
 
2. sz. melléklet MFGT Földgáztárolási Csomag Szerződés_2015_2016_IX.pdf