Árverés meghirdetés

A kapacitás árverésen történő részvétel egyik feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami az Árverési Szabályzatban mellékelt Regisztrációs lap és az Árverési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával történik, amellyel a résztvevő az Árverési Szabályzatban foglalt szabályokat is magára nézve kötelezőnek ismeri el. További feltétel az alább részletezett, az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattal együttesen szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre.
Regisztráció
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre és az aukciót megelőzően formailag elfogadott igénybejelentést adtak be az MFGT-hez.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:
Cégszerűen aláírt Regisztrációs Adatlap (mellékelve).
Cégszerűen aláírt Árverési Nyilatkozat (mellékelve), amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az Árverési Szabályzat és a Földgáztárolási mintaszerződés elfogadását.
30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott) fordítása, másolatban.
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.
Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).
Továbbá, amennyiben az előbbi dokumentumokat meghatalmazott írja alá a fentieken túl szükséges a meghatalmazott személy valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata is, a meghatalmazó cégjegyzésre jogosult személyre vonatkozó fenti szabályok mellett. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult a regisztráció és / vagy az ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok (regisztráció) MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2015. szeptember 11. 16:00. A regisztrációt az MFGT visszaigazolja a jelentkező felé.
A regisztráció során az MFGT a dokumentumok késedelmes, vagy hiányos beérkezése esetén határidő kitűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel az Ajánlattevőt, amelynek elmulasztása a regisztráció érvénytelenségének jogkövetkezményét vonhatja maga után. Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.
A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
Meghirdetett kapacitások
A meghirdetésre kerülő kapacitásokat az MFGT csomagban ajánlja fel.
1 db csomag tartalmaz:
-     3 420 000 MJ nem megszakítható mobilkapacitást, 68 400 MJ/nap (kb. 50 napos) nem megszakítható betárolási kapacitást és 48 642 MJ/nap (kb. 70,31 napos) nem megszakítható kitárolási kapacitást
A meghirdetett csomagok darabszáma 5000 db.
Ajánlati időszak: a 2015/16-os tárolói év
A szerződéses betárolási ciklus 2015. április 1-én 6:00 órakor kezdődik, és jelen termék esetében is 2015. október 1-én 6:00 órakor fejeződik be. A szerződéses kitárolási ciklus 2015. október 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2016. április 1-én 6:00 órakor fejeződik be.
Induló ár: a Tarifarendelet szerinti Nem egyetemes célú árképlet szerinti ár.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalmi díjakat és az ÁFA-t.
Az árverés menete:
Az MFGT a kapacitás csomagok árverezésére az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban meghatározott módszert alkalmazza.
Regisztráció határideje: 2015. szeptember 11. 16:00.
Ajánlattétel: A cégszerű aláírással ellátott ajánlatokat zárt borítékban a következő adatok megadásával 2015. szeptember 14. hétfő 12:00 óráig (GMT+1) fogadjuk be.
Ajánlati ár (HUF/MJ) 
Ajánlati mennyiség (csomagszám, max. 5000 db)
Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be egy darab ajánlatot.
A kapacitás árverés időpontja 2015. szeptember 14. hétfő 12:00 óra, amikor az MFGT irodájában (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik az Árverési Szabályzat szerint. Az eredményes ajánlattevőket az MFGT 17:00 óráig e-mailben értesíti.
Az árverést követően az elnyert mennyiségekre az MFGT és az ajánlatot elnyerő Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.
A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2015./VIII. sz. kapacitás aukció címmel meghirdetett nyílt tárolói kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig, indoklás nélkül visszavonja. Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.
Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36 30-748-9971, e-mail: horvathh@mfgt.hu) és Meggyes Balázs (Tel: +36-30-718-9343 e-mail: meggyesb@mfgt.hu) értékesítési szakértőket keressék.
Budapest, 2015. szeptember
 
1. sz. melléklet MFGT Árverési szabályzat (15_1)_20150911.pdf
 
2. sz. melléklet MFGT Földgáztárolási Csomag Szerződés_2015_2016_VIII.pdf