Árverés meghirdetés

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban foglaltak szerint.

A kapacitás árverésen történő részvétel egyik feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami az Árverési Szabályzatban mellékelt Regisztrációs lap és az Árverési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával történik, amellyel a résztvevő az Árverési Szabályzatban foglalt szabályokat is magára nézve kötelezőnek ismeri el. További feltétel a cégszerű aláírás ellenőrzésére szolgáló 30 napnál nem régebbi magyar vagy angol nyelvű cégkivonat másolat és aláírási címpéldány másolat regisztrációs határidőig történő megküldése, mely történhet postai vagy e-mail üzenet útján is.

 
Regisztráció
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre és az aukciót megelőzően formailag elfogadott igénybejelentést adtak be az MFGT-hez.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:
Cégszerűen aláírt Regisztrációs Adatlap (mellékelve).
Cégszerűen aláírt Árverési Nyilatkozat (mellékelve), amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az Árverési Szabályzat és a Földgáztárolási mintaszerződés elfogadását.
-   30 napnál nem régebbi cégkivonat másolat magyarul vagy angolul
-  Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján)
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok (regisztráció) MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2015. május 19. 16:00. A regisztrációt az MFGT visszaigazolja a jelentkező felé.
A regisztráció során az MFGT a dokumentumok késedelmes, vagy hiányos beérkezése esetén határidő tűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel az Ajánlattevőt, amelynek elmulasztása a regisztráció érvénytelenségének jogkövetkezményét vonhatja maga után. Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.
A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
 
Meghirdetett kapacitások
A meghirdetésre kerülő kapacitásokat az MFGT csomagban ajánlja fel.
1 db csomag tartalmaz:
-    3 420 000 MJ nem megszakítható mobilkapacitást, 25 651 MJ/nap (kb. 133,33 napos) nem megszakítható betárolási kapacitást és 48 642 MJ/nap (kb. 70,31 napos) nem megszakítható kitárolási kapacitást
A meghirdetett csomagok darabszáma 5000 db.
Ajánlati időszak: a 2015/16-os tárolói év
Induló ár: a Tarifarendelet szerinti Nem egyetemes célú árképlet szerinti ár.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalmi díjakat és az ÁFA-t.
Az árverés menete:
Az MFGT a kapacitás csomagok árverezésére a 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban meghatározott módszert alkalmazza.
Regisztráció határideje: 2015. május 19. 16:00.
Ajánlattétel: A cégszerű aláírással ellátott ajánlatokat zárt borítékban a következő adatok megadásával 2015. május 20. szerda 09:00 óráig (GMT+1) fogadjuk be.
Ajánlati ár (HUF/MJ) 
Ajánlati mennyiség (csomagszám, max. 5000 db)
Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be egy darab ajánlatot.
A kapacitás árverés időpontja 2015. május 20. szerda 09:00 óra, amikor az MFGT irodájában (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik az Árverési Szabályzat szerint.  Az eredményes ajánlattevőket az MFGT 14:00 óráig e-mailben értesíti.
Az árverést követően az elnyert mennyiségekre az MFGT és az ajánlatot elnyerő Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.
A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2015./II. sz. kapacitás aukció címmel meghirdetett nyílt tárolói kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig, indoklás nélkül visszavonja.  Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.
Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Abonyi Róbert és Meggyes Balázs értékesítési szakértőket keressék (Tel: +36-30-533-7218, e-mail: abonyir@mfgt.hu, illetve +36-30-718-9343, e-mail: meggyesb@mfgt.hu).
 
Budapest, 2015. május
 
1. sz. melléklet MFGT Árverési szabályzat (15_1).pdf
2. sz. melléklet MFGT Földgáztárolási Csomag Szerződés_2015_2016_II.pdf