Árverési meghirdetés

A Kormány az egyes energetikai és atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2014. (VI.30.) Korm. rendeletének (továbbiakban: Korm. rendelet) 2014. június 30-i hatálybalépésével módosította a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Vhr.) 155. §-át. <br>Az MFGT a&nbsp; Vhr. módosított 155. § (2) bekezdése szerinti szabad tárolói kapacitásokat biztosít megszakítható módon, a 2014/2015-ös tárolói évre, azon rendszerhasználók részére, akik a megfelelnek a 155.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. <br>

 

A fentiek alapján a Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban: MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg a 2014/2015 tárolói évre. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban foglaltak szerint.
A kapacitás árverésen történő részvétel egyik feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami az Árverési Szabályzatban mellékelt Regisztrációs lap és az Árverési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával történik, amellyel a résztvevő az Árverési Szabályzatban foglalt szabályokat is magára nézve kötelezőnek ismeri el. További feltétel a cégszerű aláírás ellenőrzésére szolgáló 30 napnál nem régebbi magyar vagy angol nyelvű cégkivonat másolat és aláírási címpéldány másolat regisztrációs határidőig történő megküldése, mely történhet postai vagy e-mail üzenet útján is.
 
Regisztráció
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik a Vht. 155.§ (1) alapján jogosultak a tárolói hozzáférésre és az aukciót megelőzően formailag elfogadott igénybejelentést adtak be az MFGT-hez.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:
  • Cégszerűen aláírt Regisztrációs Adatlap (mellékelve).
  •  Cégszerűen aláírt Árverési Nyilatkozat (mellékelve), amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az Árverési Szabályzat és a Földgáztárolási szerződés elfogadását.
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolat magyarul vagy angolul
  • Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján)
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok (regisztráció) MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2014. szeptember 25. 16:00. A regisztrációt az MFGT visszaigazolja a jelentkező felé.
A regisztrációt az MFGT érvénytelennek tekinti a dokumentumok késedelmes, vagy hiányos beérkezése esetén. Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.
A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
Meghirdetett kapacitások
A szerződéses betárolási ciklus 2014. április 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2014. november 1-én 6:00 órakor fejeződik be. A szerződéses kitárolási ciklus 2014. november 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2015. április 1-én 6:00 órakor fejeződik be. A betárolásra 2014. november 1. után is van lehetőség, az MFGT Üzletszabályzatában szereplő Storage plusz választható szolgáltatás leírásának és díjszabásának megfelelően.
A Rendszerhasználó által lekötött kapacitások elsődleges és másodlagos kapacitás kereskedelem tárgyát nem képezhetik, az ilyen tranzakciókat az MFGT nem vezeti át az IT Platformján.
A meghirdetésre kerülő kapacitásokat az MFGT csomagban ajánlja fel.
1 db csomag tartalmaz:
  •   3 420 000 MJ mobilkapacitást, 70,31 napos (48 642 MJ/nap) megszakítható kitárolási kapacitást és 35 napos (97 714 MJ/nap) megszakítható betárolási kapacitást
A meghirdetett csomagok darabszáma 8000 db.
A csomag lekötésének időtartama: a 2014/15-ös tárolói év
Induló ár: a Tarifarendelet szerinti Nem egyetemes célú árképlet szerinti ár.
Az ajánlati díj nem tartalmazza a forgalmi díjakat és az ÁFA-t.
Az MFGT azon napokra, amelyeken a szolgáltatást megszakítja, nem téríti vissza idő- és kapacitásarányosan a lekötési díjat a Rendszerhasználó részére.
Az MFGT Üzletszabályzata alapján a tárolási év közben lekötött mobilkapacitás, betárolási kapacitás és kitárolási kapacitás esetén a Rendszerhasználó köteles a teljes éves kapacitásdíjat megfizetni. A Rendszerhasználó a szerződéskötés hónapjának havi díját a tárolói évből eltelt hónapok díjával együtt egy összegben köteles megfizetni a számla kiállítás dátumát követő 30 naptári napon belül. A számla kiállítás dátuma megegyezik a szerződés hatályba lépésének dátumával. A tárolói évből hátralevő hónapokra havi egyenletes részletekben kell megfizetni a kapacitásdíjat.
A Rendszerhasználó a megvásárolt csomagok árát havi egyenlő részletekben fizeti meg. A csomag ára tartalmazza a tárolói kapacitásdíjat, de nem tartalmazza a betárolási forgalmi díjat és a kitárolási forgalmi díjat, melyeket a Rendszerhasználó a mindenkor hatályos Tarifarendelet szerint fizet, a havi forgalom alapján, és nem tartalmazza az esetlegesen igénybe vett választható szolgáltatások díjait, amiket az Üzletszabályzat III.1. pontja tartalmaz.
Felhívjuk figyelmét, hogy a meghirdetett kapacitások az ÜKSZ és az MFGT Üzletszabályzata 1. sz. melléklete szerinti műszaki feltételekkel állnak rendelkezésre.
Az elérhető betárolási és kitárolási kapacitások változásai és letörései, valamint a tárolók betárolási és kitárolási indulási minimum kapacitásaira vonatkozó információkat honlapunkon találják meg. Az MFGT az információkat folyamatosan frissíti.
Ezzel kapcsolatban felhívjuk figyelmét két, a kapacitás lekötés szempontjából kiemelten fontos műszaki információra:
  •  egy adott gáznapon betárolás vagy kitárolás csak akkor teljesíthető, ha annyi vevői igény érkezik, ami eléri vagy meghaladja a műszakilag minimálisan betárolható, vagy kitárolható mennyiségeket,
  •  a betárolási és kitárolási kapacitások az aktuális tárolói töltöttség függvényében változnak.
Az árverés menete:
Az MFGT a kapacitás csomagok árverezésére a 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban meghatározott módszert alkalmazza.
Regisztráció határideje: 2014. szeptember 25. 16:00
Ajánlattétel: A cégszerű aláírással ellátott ajánlatokat zárt borítékban a következő adatok megadásával 2014. szeptember 26. péntek 14:30 óráig (GMT+1) fogadjuk be.
Ár (HUF/MJ) 
Csomagszám (max. 8000)
Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be egy darab ajánlatot.
A kapacitás árverés időpontja 2014. szeptember 26. péntek 14:30 óra, amikor közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik az Árverési Szabályzat szerint. Az eredményes ajánlattevőket az MFGT 16:00 óráig e-mailben értesíti.
Az árverést követően az elnyert mennyiségekre az MFGT és a nyertes Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.
A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2014./IX. sz. kapacitás aukció címmel meghirdetett nyílt tárolói kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig, indoklás nélkül visszavonja. Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.
Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartót, Romics Katalin értékesítési és marketing szakértőt keressék (Tel: +36-30-3099173, e-mail: romicsk@mfgt.hu).
Budapest, 2014. szeptember
 
1. sz. melléklet MFGT Árverési szabályzat(7).pdf
2. sz. melléklet MFGT Földgáztárolási Megszakítható Csomag Szerződés_2014-2015(7).pdf